Hizmetlerimiz

Yönetim hizmeti kapsamında ilgili mülkiyetin Zone Yönetim tarafından işletmeye alınması, mülke dair (Apartman-Site-Avm-Rezidans vs.) yönetim planı, mimari proje, kat planı, vaziyet planı, bütçe ve mali durum gibi bilgiler ile mülk sahipleri ve kiracı bilgilerinin toparlanması sonrasında Proje Yönetim Süreç Planı çıkarılır. Bu sürece ek olarak kat maliklerinin Genel Kurul Kararları sonucu oluşturdukları plan çerçevesinde yönetime dair, Mali işlemler, Bütçeleme, Duyuru ve Borç Bilgilendirme, Personel İstihdamı ve zaman planlaması, Satın alma, Bakım Onarım Faaliyetleri, Çevre Düzenlemeleri gibi tüm İdari, Teknik, Mali ve Hukuki süreçleri bu kapsamda yerine getirilir.   

Bu kapsamda yapılabilecek iş ve hizmetleri başlıklar altında özetleyecek olursak,
•    Mülke dair tüm verilerin toplanması, Zone Yönetim’e devir öncesindeki döneme ait verilerin alınması,
•    Toplantı kararlarının gözden geçirilmesi ve Proje Yönetim Süreç Planının çıkarılması,
•    Personel istihdamının takibi, bildirimlerinin yapılması, çalışma planı, görev sorumluluklarının çıkarılması,
•    Yönetimin sorumluluğu olan vergisel işlemlerin takibi,
•    Hukuksal süreçlerin icra, ihtarname vb. takibi,
•    Genel Kurul Toplantılarının ve olağanüstü toplantıların organizasyonu, toplantı öncesi ve sonrasında gerekli duyuruların yapılması,
•    Süreç içerisinde yapılan faaliyetler, mali durum, borç-alacak bilgileri gibi duyuruların yapılması. İlgili dosyalama ve arşivlemenin yapılması,

•    Olumlu ve doğru sonuçlara ulaşabilmek adına anket düzenlenmesi,
•    Müteahhit tarafından yönetime devredilecek; makine, teçhizat veya diğer sosyal alanların tesis, fitness, havuz, otopark, sauna vb. sözleşme şartlarına ve ilgili donanımın sağlık durumuna göre teslim alınması, teslim sonrasında amacına ve şartlarına uygun kullanımının sağlanması, bu bağlamda personelin, malik ve sakinlerin bilgilendirilmesi,
•    6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun emredici hükümlerinin danışmanlar vasıtasıyla yerine getirilmesi, acil durumlarda malik ve sakinler ile personelin davranış, eylem ve sorumluluklarının planlanmasının yapılması,

•    Destek hizmetleri kapsamında yer alan; Temizlik, Güvenlik, Teknik, Bakım Onarım, ilaçlama, İSG, Peyzaj vb. çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, kontrol ve denetim içerisinde yerine getirilmesi,